yahya0m
1395/8/17

الهے
در سکوت شب ذهنمان را آرام کن
ومارا در پناه خودت به دور از هیاهوی این جهان بدار

الهے شبمان را با یادت بخیر کن

شبتون آرام