ya3man13
9 ساعت قبل
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود

توی این شهرقشنگ یه روزی هیچی نبود

دیوارامون گلی بود تلفن هندلی بود

کارامون همدلی بود گازمون کپسولی بود

برقمون چراغ سیمی لامپ هامونم قدیمی

قفل درها خفتی بود یخچالامون نفتی بود

هرچی بود خوش بود دلا بیخیال مشکلا

زیلوهامون شد قالی همه چی دیجیتالی

کابل، فیبر نوری شد همه چی بلوری شد

حالا چشما وا شده اشکنه پیتزا شده

حالا با اون ور آب جوونا با آب و تاب

شب و روز چت میکنند یعنی صحبت میکنند

آب نباتا قند شده پیکانا سمند شده

کوره ده ها راه دارن چوپونا همراه دارن

توی این بگو بخند عصر همراه و سمند

دل خوش سیری چند؟

توکجایی سهراب؟

آب را گل کردند.
وچه با دل کردند..
زخمها بردل عاشق کردند،
خون به چشمان شقایق کردند....
همه جاسایه دیوار زدند،
گفته بودی قایقی خواهم ساخت...
خواهم انداخت به آب. .
دورخواهم شدازین شهرغریب....
قایقت جا دارد؟

كه نجاتم دهى ازاين گرداب.

ya3man13
9 ساعت قبل

هر وقت سالار عقیلی میگه ایران اگر دل تو را شکستند...

زن داییم با گوشه روسریش اشکاشو پاک میکنه....زنداییم اسمش ایرانه😂😂😂


ya3man13
1398/11/21
ya3man13
1398/10/9
چالش سلام .کتاب خیلی قشنگی هست در مورد _شاهرخ _ضرغام مردی که در 12سالگی پدر خودشو از دست میده .زندگي شاهرخ درغفلت و گمراهيادامهداشت. تا اينكه ....

داستان طنزی ک من انتخاب کردم:
کله پاچه
مرتب مي گفت: من نمي دونم، بايد هر طور شده کله پاچه پيداکني!
گفتم: آخه آقا شــاهرخ تو اين آبادان محاصره شدهغذاهم درست پيدا نمي
شه چه برسه به کله پاچه!؟
بالاخره با کمک يکي ازآشــپزها کله پاچه فراهم شــد. گذاشتم داخل يک
قابلمــه، بعد هم بردم مقرّ شــاهرخ ونيروهاش. فکر کردم قصد خوشــگذراني
وخوردن کلهپاچه دارند. اما شــاهرخ رفت ســراغ چهاراسيري که صبح همان
روز گرفته بودند.
آنهاراآوردوروي زمين نشــاند. يکي ازبچه هاي عرب راهم براي ترجمه
آورد. بعد شروع به صحبت کرد:
خبرداريد ديروزفرمانده يکي از گروهان هاي شــما اسير شد. اسراي عراقي
باعلامت ســرتائيد کردند. بعد ادامه داد: شــما متجاوزيد. شــما به ايران حمله
کرديد. ما هراسيري را بگيريم ميکشیم و میخوریم.
مترجم هم خيلي تعجب کرده بود. اما ســريع ترجمه مي کرد. هر چهاراسير
عراقي ترســيده بودند و گريه مي کردند. مــن و چند نفرديگرازدورنگاه مي
کرديم و مي خنديديم.
شاهرخ بلافاصله به سمت قابلمه کله پاچه رفت. بعد هم زبان کله رادرآورد.
جلوي اســراآمد وگفت: فکرمي کنيد شــوخي مي کنــم؟! اين چيه!؟ جلوي
صورت هر چهارنفرشان گرفت. ترس سربازان عراقي بيشتر شده بود. مرتب ناله
مي کردند. شاهرخ ادامهداد: اين زبان فرمانده شماست!! زبان،مي فهميد؛زبان!!
زبان خودش را هم بيرون آورد ونشان شــان داد. بعد بدون مقدمه گفت: شما
بايد بخوريدش!
من وبچــه هاي ديگه مرده بوديم ازخنده ،براي همين رفتيم پشــت ســنگر.
شــاهرخ مي خواست به زور زبان را به خوردآنها بدهد. وقتي حسابي ترسيدند
خودش آن را خورد! بعد رفتهبود سراغ چشم کلهوحسابي آنهارا ترسانده بود.
ســاعتي بعد درکمال تعجب هر چهاراســيرعراقي راآزاد کرد. البته يکي از
آنهاکه افسربعثي بود را بيشتراذيت کرد.بعد هم بقيه کله پاچه را داغ کردند و
با رفقا تا آخرش را خوردند.
آخر شــب ديدم تنهادرگوشهاي نشسته. رفتم وکنارش نشستم. بعد پرسيدم :
آقا شاهرخ يکسوال دارم؛ اين کله پاچه، ترسوندن عراقيها،آزاد کردنشون!؟
براي چي اين کارها رو کردي؟!
شــاهرخ خنده تلخي کرد. بعد از چند لحظه ســکوت گفــت: ببين يک ماه
ونيم از جنگ گذشــته،دشــمن هم ازما نمي ترســه، مي دونه ما قدرت نظامي
نداريم. نيروي نفوذي دشــمن هم خيلي زياده. چند روز پيش اسراي عراقي را
فرســتاديم عقب، جالب اين بود که نيروهاي نفوذي دشمن اسراروازما تحويل
گرفتند. بعدهم اونهاروآزاد کردند. ما بايد يه ترسي تو دل نيروهاي دشمن مي
انداختيــم. اونها نبايد جرات حمله پيدا کنند. مطمئن باش قضيه کله پاچه خيلي
سريع بين نيروهاي دشمن پخش مي شه!
ya3man13
1398/9/29
♥️میخــــــــــوام دعــــــــــــا کنــــــــــــم♥️

نه برای خـــــــودم!! برای دوستـــــــــای واقعی و مجازیم که :؟؟

بعضیاشون خیلی گرفتــــــــــــارن؟؟
بعضیاشون خیلی دلشکستــــــــــــن ؟؟
بعضیاشون خیلی تنهــــــــــــان ؟؟
بعضیاشون خیلی نا امیــــــــــــدن ؟؟
بعضیاشون عاشقــــــــــــن ؟؟

خـــــــــداجــــون هـــــوای دلاشــــونو❤️داشتـــــــه باش،
یه دستـــــــى؟؟به ســـــروگـــــوش زندگیشون بکش،
نذار حســــــــــــرت به دل بمونن ؟؟..
نذار ایمانشــــــــون ضعيــــــف بشه،..
دستشــــــــــونو بگيـــــــــــ ــــــــــــر....؟؟
دوستــــــــــــای مهربــــــــــونمو شـــــــــــاد کن♥️

خدايــــــــــــا به يگانگيـــــــت قسمت ميــــــــــــدم
نذار آرزوهـــــــــــاشون آرزو بمونــــــــــــه
ya3man13
1398/9/29
ایَتُ الله مُجْتَهِدےٖ تِهْرَانےٖ(ره)]
👌 داستان کوتاه پند آموز

💭 شیطان با بنده ای همسفر شد
موقع نماز صبح، بنده نماز نخوند
موقع ظهر و عصر هم، نماز نخوند
موقع مغرب و عشاء رسید، بازم بنده نماز بجای نیاورد

💭 موقع خواب شیطان به بنده گفت من با تو زیر یک سقف نمی خوابم
چون پنج وقت موقع نماز شد و تو یک نماز نخوندی میترسم غضبی از آسمان بر این سقف نازل بشه
که من هم با تو شامل بشم

💭بنده گفت تو شیطانی و من بنده خدا ، چطور غضب بر من نازل بشه ؟
شیطان در جواب گفت من فقط یک سجده اونم به بنده خدا نکردم از بهشت رانده شدم و تا روز قیامت لعن شدم
در صورتیکه تو از صبح تا حالا باید چند سجده به خالق میکردی و نکردی وای به حال تو که از من بدتری ؟؟؟؟
ya3man13
1398/9/29
ميگن كل دنيا رو هم بگردي عاقل تر از خانم اسفندي پيدا نميكني

به فکرت هم نزنه بتونی خانم بهمنی روبپیچونی

اگردنبال خانم میگردی که همه ی خوبی هاروداشته باشه برویه دی ماهی روانتخاب کن
*رسیدن به جایگاهی که خانمای آذری دارن آرزوی خیلیاست

اگه یه خانم آبانی بین دوستات هست بدون یکی هست که همیشه پشتته

ازدست دادن یه خانم مهرماهی یعنی ازدست دادن پاک ترین موجود دنیا

خانم دوست داری زيبا و دوست داشتني وشیطون ولی باشخصیت بگرد دنبال یه شهریوری

خانمای مردادی اول مهربون بودن بعد دست وپادرآوردن

اگه قدرت درک کارای خانمای تیرماهی روداری بدون خیلی باهوشی

اگه یه خانم خردادی توزندگیت نیست بدون نصف عمرت برفناست*

شيك ترين و خوش قلب ترين وبا وفاترین خانوما ارديبهشتين

هرجاسخن از بهترین هاست نام زیبای خانمای فروردینی میدرخشد*


تقدیم به پرنسس خانمای گل ایران زمین🌹🌹
ya3man13
1398/9/25
رفتیم ساندویچی بهش میگم

دستکش‌هاتون کثیفه عوض میکنین؟

گفت من دستکش نمیپوشم که ساندویچ هاتون بهداشتی باشه،😂

فقط می پوشم که دستام کثیف نشه😐😂
ya3man13
1398/9/23
ﺟﺎﻫﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ " ﻫﻞ " ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ!!

ﺗﺎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺑﻌﺪی ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﻴﺴﭙﺎﺭم😂😂
ya3man13
1398/9/18
جوانی گفت:
زن عـقل ندارد
شیخ در جواب گفت
بی عقلی زن در این بود ک جاهل مثل تو را
9 ماه در شکمش پرورش داد
2 سال شیر داد
20 سال منتظر شد تا احمق مثل تو را بزرگ کند تا به او توهین كند
ya3man13
1398/9/13
پسره 40 سالشه تو پیجش زده:
به دندونام حسودیم میشه....اونا مینا دارن اما من حتی دریغ از سکینه!

حالا هی بگین کمبود شوهره!
این بدبخت الان از بی کسی به دندوناش گیر داده
خوب گوشاتم لاله داره به اونام گیربده داداش
ya3man13
1398/9/9
دوس دارم یه روز آنقد پولدار بشم که . . 😔
وقتی رانی می خورم ؛ اون تیکه آخر آناناس که ته قوطی گیر می کنه واسم مهم نباشه ^_^😂
ya3man13
1398/9/8
نوشته «بعد از رفتنت عقربه‌ها از حرکت ایستاده اند حتی زمان متوقف شده»


خب داداش یه نیگا بنداز اگه باتری ساعتت تموم نشده بود بیا بزن تو گوش من
ya3man13
1398/9/8
ارزشمندترین مکان هایی که
می توان در آن حضور داشت

🔅در فکر کسی
🔅در قلب کسی
🔅و در دعای کسی است

هر سه را براتون آرزو میکنم
‎‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ya3man13
1398/9/7
محبت مانند سکه است
که تو قلک دل هر
کسی بیندازی
دیگه نمیتونی درش
بیاری مگه اینکه دلش را بشکنی....
به همین سادگی 🍃🍂
ya3man13
1398/9/7
👈 8 چیز عجیب که شاید ندانید ولی پیرتان میکند :

1 - آرایش چشم
2 - نور فلورسنت
3 - نوع بالش
4 - ناخن اکریلیک
5 - رژیم لاغری
6 - بستن مو دم اسبی
7 - چروک کردن صورت حین صحبت
8- قطعی اینترنت 😂😂
ya3man13
1398/8/14
راه های افزایش انرژی مثبت :

1- روز خود را با شکرگذاری شروع کن
2- همان طور با دیگران رفتار کن که دلت می خواهد با تو رفتار شود ..

3- در هر وضعیتی سعی کن بیشتر جنبه های مثبت را ببینی و بر روی آنها تمرکز کنی

4- از کنترل کردن همه چیز دست بردار
5- زندگی پر از صلح و صفا را تجسم کن ..

6- نگران آینده نباش، تنها برنامه ریزی کن و به خدا بسپار ..

7- ببخش و رنجش را فراموش
کن
8-دلت می خواهد انرژی مثبت جذب کنی! سری به طبیعت بزن ..

9- در مقابل دیگران جبهه نگیر
آرام باش .. دعا کن و سپاسگزار
ya3man13
1398/8/9
ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﯼ ﮐﻪ خانما تو ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ به ﺩﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺗﺎ ﺳﻮﺳﮏ نباشه...

ﺍﮔﻪ تو انتخاب شوهر انقد دقت میکردن بدبخت نمیشدن
ya3man13
1398/8/9
✅ عادات افراد موفق را بشناسید:

یک پژوهشگر با بررسی زندگی بیش از 100 فرد موفق، عادت‌های روزانه‌ی آن‌ها را که به موفقیت‌شان کمک می‌کند، کشف کرده است.

🔸مطالعه‌ی مداوم
🔹ورزش منظم
🔸نشست ‌و برخاست با افراد موفق
🔹دنبال کردن اهداف خود
🔸سحرخیزی
🔹کمک گرفتن از مشاوران مجرب
🔸مثبت‌نگری
🔹همرنگ جماعت نبودن
🔸روزانه 15 تا 30 دقیقه تفکر و تعمق
🔹کمک کردن به دیگران
ya3man13
1398/8/5

یک وقتهایی دلت باید با او خلوت کند
باید بگویی از گناهانت از خستگیهایت از کم آوردنهایت

یک وقتهایی باید از ته دلت بگویی
الهی و ربی من لی غیرک
یک وقتهایی...

اصلا میدانی مگر یک انسان چقدر تاب این خستگی ها و ناآرامی ها را دارد؟!

بگذار خدا برایت خدایی کند...
باورش کن که قدرت مطلق است و بسپار به او،
ته مناجاتت به خدا بگو تو خدایی و من فقط یک بنده ی ضعیف که هیچ ندارم؛ برایم خدایی کن...

مرا از این بند خستگی ها رها کن اصلا میدانی بگو: "خودت درستش کن"