taha310
1395/11/13
خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک ...