shamsegomnam
1395/6/6

استاد فاطمی نیا:
یک خشم فرو خوردن آدم را از هزار رکعت نماز مستحبی زودتر به خدا میرساند.