shahed97
1397/11/12
یعنی میرسه روزی که منجی به همه مردم دنیا نور هدیه فرماید

سخت محتاجیم