seyed miran
1395/6/3
ریاضیات یا ریاضی (در قدیمالگو:مدرک، هم‌چنین: اِنگارِش[۱]) را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده‌است منبع:http://sy2.ir/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
seyed miran
1395/6/3
سلام