selvamm
1395/5/26
زندگی رو نباید جدی گرفت چون هیچوقت زنده ازش بیرون نمیریم