sarin18
1395/8/25
میگویند گرمت نمیشود زیر گرمای افتاب ومیگوییم خنکای بهشت زیر این چادر سیاه است.