Sasan5721
1395/8/7
Salam
Sasan5721
1395/8/7
Salam
sainaaaa
1395/8/1
😏
sainaaaa
1395/8/1
sainaaaa
1395/8/1
لطفا لینک کانال تلگرام میزارم مال خودم مرامی عضو شید@ghaamhkade
sainaaaa
1395/8/1
بايد بيخيال بود گاهى...
به زمين و زمان
به تنگ نظران
به آنها كه آمدند،
خاطره ساختند،
و رفتند...
به آنها كه هم جنسشان را به جنس مخالف فروختند...
به آنها كه خودمان بوديم
و خودشان نبودند...
به آنها كه نردبانشان شديم،
اما ديگر دستِ خودمان بهشان نرسيد!
بايد بيخيال بود گاهى!

@ghaamhkade