rojannarin
1395/8/11
کفرنمی کویم خداوندا.پریشانم چه می خواهی توازجانم مرا بی انکه خودخواهم اسیرزندکی کردی.اکرروزی زعرش خودبه زیرایی لباس فقرپوشی غرورت رابرای تکه نانی به زیرپای نامردان بیندازی وشب اهسته وخسته تهدست زبان بسته به سوی خانه بازایی زمین واسمان راکفرمی کویی نمی کویی خداوندا اکرروزی بشرکردی زحال بندکانت باخبرکردی پشیمان می شوی ازقصه خلقت
rojannarin
1395/8/11
متاسفانه جهان‌بيني ما آنقدر كوچك است كه تمام عاشورا تازه از روز تاسوعا شروع مي شود و بعدظهر فردا هم تمام مي‌شود و بعد ديگر در تاريخ خبري نيست،تا روز چهلم،كه باز اربعين است و شله اي و بعد قضيه تمام مي شود تا سال بعد،يعني يك روزونيم طول ميكشد در صورتيكه مساله يك روزو نيم نيست مساله ابديت تاريخ است.
rojannarin
1395/8/11
متاسفانه جهان‌بيني ما آنقدر كوچك است كه تمام عاشورا تازه از روز تاسوعا شروع مي شود و بعدظهر فردا هم تمام مي‌شود و بعد ديگر در تاريخ خبري نيست،تا روز چهلم،كه باز اربعين است و شله اي و بعد قضيه تمام مي شود تا سال بعد،يعني يك روزونيم طول ميكشد در صورتيكه مساله يك روزو نيم نيست مساله ابديت تاريخ است.
rojannarin
1395/8/11
"... فراموش نکنیم که نخستین کسی که بر سرگذشت حسین بزرگ گریست، عمر سعد بود، و نخستین کسی که بر این‌گونه "گریه بر حسین" ملامت کرد، شخص زینب بزرگ!
و بد نیست بدانید که نخستین مجلس عزاداری، در دربار یزید!..."
rojannarin
1395/8/11

"...ما همیشه آدم‌های عاجز را در دنیا دیده‌ایم که دعا می‌کنند، و در قیافه‌ی آدم عاجز هیچ چیز زیبا نیست ... دعا در چهره مردانی مثل علی زیباست، که از شمشیرش مرگ می‌بارد، و از زبانش، عاجزانه، ناله، و از چشمش، اشک. این زیباست..."
rojannarin
1395/8/11
خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است.
rojannarin
1395/8/11
خواستم بگویم، فاطمه دختر خدیجهٔ بزرگ است، دیدم فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه دختر محمد است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه همسر علی است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر حسین است. دیدم که فاطمه نیست.
خواستم بگویم، که فاطمه مادر زینب است. باز دیدم که فاطمه نیست.
نه، این‌ها همه هست و این همه فاطمه نیست. فاطمه، فاطمه است.