rezaeipormn
1397/12/20
حکمت/ بدترین جای زمین کجاست؟

حدیث/ امام باقر علیه‏ السلام :
بدترین جاهاى زمین بازارهاست ؛ بازار میدان شیطان است ، اولِ صبح پرچم خود را در آن جا نصب مى‏ کند و تخت خود را مى‏ گذارد و فرزندانش را همه سو مى‏ پراکند : به سوى کسى که پیمانه را کم مى‏ دهد یا آن که ترازو را سبک مى ‏گیرد و کسى که در گز (متر) کردن دزدى مى‏ کند یا کسى که براى فروش کالایش به دروغ متوسل مى‏ شود . او به فرزندانش مى‏ گوید : بر شما باد به (فریفتن) مردى که پدرش (حضرت آدم) مرده در حالى که پدر شما (ابلیس) هنوز زنده است . ابلیس با اولین کسى که به بازار مى ‏آید وارد مى‏ شود و با آخرین نفرى که بازار را ترک مى ‏کند بر مى‏ گردد .

بحار الأنوار : 84 / 11 / 87 منتخب میزان الحکمة : 286