حمید رنجبر
1396/2/14
هرمسئولیتی که در دست تک تک شماست تنگه احدی است که می بایست از آن حفاظت نمائید