parhad
1395/6/15
تقدیم به همسفر زندگی ام

چقدر این زندگی را دوست دارم
کنارت بندگی را دوست دارم
‌درخشنده ترین نور زمینی
من این تابندگی را دوست دارم

تو فرزانه ترین عشق جهانی
من این فرزانگی را دوست دارم
نگاهت پاک و سیمایت بهشتی ست
من این زیبندگی را دوست دارم

تمام راه ها را میتوان رفت
من این پویندگی را دوست دارم
به اشک گوشه ی چشم تو سوگند
تو باشی ،زندگی را دوست دارم

بداهه همین الان یهویی
پریسا