حسین نیری
1397/3/11
زسوز عشق لیلی در جهان مجنون شد افسانه،تومجنونم بکن از عشق خود،افسانه اش بامن...