nedahh
1396/5/28
حاکمی کشوری را اشغال کرد ، به وزیر خود گفت :

قوانینی وضع کن تا دهن این ملتو سرویس کنیم .

فردای آن روز وزیر نزد شاه آمد و قوانین را خواند ! !
1- مالیات 3 برابر فعلی
2- حقوق یک چهارم عرف بقیه کشورها
3- شاه صاحب جان و مال همه مردم است
4- آرغ زدن ممنوع

شاه گفت : بند 4 چه معنی دارد؟؟؟

وزیر گفت :
بند 4 سوپاپ اطمینان است بعد متوجه معنی آن خواهید شد .
جارچیان قوانین را اعلام کردند .
ملت گفتند :
اینکه جان و مال ما از آن شاه باشد توجیه دارد چون ایشان صاحب قدرت است ولی یعنی چه نتوانیم آرغ بزنیم .!!!!!!

مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه و پس کوچه ها آرغ میزدند و میگریختند .
جلسات شبانه ارغ برگزار می کردند و هر گاه ارغ میزدند احساس می کردند که کاری سیاسی انجام میدهند ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد ارغ زن بودند و گاهی به منازل و رستورانها یورش میبردند و ارغ زنها را دستگیر می کردند ، ،

روزی شاه به وزیر گفت الان معنی سوپاپ اطمینانی که گفتی را می فهمم چون باعث شده که هیچکس به 3 قانون اول توجه ای نکند