nasirayyy
1396/7/22
الهی
nasirayyy
1396/7/22
..
nasirayyy
1396/7/8
..
nasirayyy
1396/7/4
خوش آمدی شهید بزرگوار
nasirayyy
1396/6/31
تقدیم به تو که خود میدانی.
nasirayyy
1396/6/28
یک نکته پزشکی
nasirayyy
1396/6/25
سلام بر حسین
nasirayyy
1396/6/24
....
nasirayyy
1396/6/16
سلام....
nasirayyy
1396/6/15
سخنی از سهراب ......
nasirayyy
1396/6/14
درسته دیگه نه!
nasirayyy
1396/6/14
اینو میگم به بعضی افراد که خودشونو خیلی دست کم نگیرن خوشم اومد مثل دعوت سیب یا خوشه گندم نباشه که آدمو گمراه کنه
nasirayyy
1396/6/13
یک کلام.....
nasirayyy
1396/6/12
دانش آموزان حادثه دیده بندرعباس درراه شیراز
nasirayyy
1396/6/12
.....
nasirayyy
1396/6/11
الهی .......
nasirayyy
1396/6/6
جمله که همه نیاز داریم روش بیشتر فکر کنیم
nasirayyy
1396/6/6
شاد شدن بها نه نمیخواد شاد باش
nasirayyy
1396/5/2

......
nasirayyy
1396/5/2
خدابه یادمان هست