محسن تقیپورجاوی
1396/1/20
ولیعفو ا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم
ببخشید و درگذرید آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد (قرآن کریم )