mohsensadati
1396/2/17
حجاب محدودیت است در برابر چشم های شیطانی الهی من اسیر جهان بودم / عقوبت کن چو نافرمان بودم

خداوندا بسوزانم بسوزان / اگر فرمانبر شیطان بودم . . .
mohsensadati
1396/2/17
مهم این نیست که در عشق شکست بخوری
مهم این است که در عشقی که به خدا داری شکست نخوری