moeinom
1395/9/17
اگر لذت ترک لذت بدانی
دگر لذت نفس لذت ندانی
moeinom
1395/9/6
من زنم ... و به همان اندازه از هوا سهم میبرم که ریه های تو ¡
درد آور است .. که من آزاد نباشم .. که تو به گناه نیفتی ...
قوس های بدنم .. بیشتر از افکارم .. به چشمت می آید ...
تاسف بار است .. که باید لباسهایم را .. به میزان ایمان تو تنظیم کنم ...