miladak
1396/6/7
پرستویی که مقصدش را هجرت کردن می بیند از ویرانی لانه اش نمی هراسد