mikabanoo
1396/6/19

وجود هیچکس غمها را از بین نمی برد اما کمک میکند با وجود غمها محکم بایستیم ، درست مثل...🍃🍃

چترِ خوب که باران را متوقف نمیکند ، اما کمک میکند آسوده زیر باران بایستیم . .
ابرها به اسمان تكيه ميكنند، درختان به زمين و انسانها به مهرباني يكديگر.......🌟🌟
گاهي دلگرمي يكی چنان معجزه ميكند كه انگار خدا در زمين كنار توست.🌸🌸
جاودان باد سايه کسانیکه كه شادي را علتند نه شريك،🌼🌼
و غم را شريكند نه دليل ...🌹🌹