mehraeen_65
1398/5/6
mehraeen_65
1398/5/6
mehraeen_65
1398/5/6
mehraeen_65
1398/5/6
mehraeen_65
1398/4/31
mehraeen_65
1398/4/31
mehraeen_65
1398/4/31
mehraeen_65
1398/4/31
mehraeen_65
1398/4/28
mehraeen_65
1398/4/28
mehraeen_65
1398/4/28
mehraeen_65
1398/4/2
mehraeen_65
1398/4/2
mehraeen_65
1398/4/2
برشی از کتاب

مهم نیست تا کجا فرار کنی
فاصله هیچ چیز را حل نمی‌کند . وقتی طوفان تمام شد ،
یادت نمی‌آید چگونه از آن گذشتی
چطور جان به در بردی .
حتّی در حقیقت مطمئن نیستی طوفان واقعاً تمام شده باشد .
امّا یک چیز مسلّم است
وقتی از طوفان بیرون آمدی
دیگر همان آدمی نیستی
که قدم به درون طوفان گذاشت …
mehraeen_65
1398/3/31
mehraeen_65
1398/3/31
چه جالب است ...!
ناز را می کشیم ...
آه را می کشیم ...
انتظار را می کشیم ...
فریاد را می کشیم ...
درد را می کشیم ...
ولی بعد از این همه سال ،
آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!
" از هر آنچه آزارمان میدهد"

احمد شاملو
mehraeen_65
1398/3/31
mehraeen_65
1398/3/31
mehraeen_65
1398/3/31
mehraeen_65
1398/3/31