mashhad78
1395/7/9
سعی کنیم از الان دروغ را ترک کنیم
mashhad78
1395/7/9
هر کسی که از تحریم نمی ترسه
لاک کنه.
mashhad78
1395/7/9
یاحسین