mahtab415
1395/8/10
⭕️ و هر روز مي توان فكر كرد به اينكه
اميد همين نزديكي هاست
و در را به روي هر چه نا اميدي است، بست.