mahmood324
1396/8/10
کسی بیدار نیس اینجا
mahmood324
1396/8/4
سلام
mahmood324
1396/8/2
سکونت در دنیا ، نیاز به فکر دارد ،

و
سکونت در بهشت ، نیاز به ذکر .

⛔️ فکر دنیا ، ما را از ذکر بهشت باز ندارد .