مهدی رستمی
1395/11/12
در تیره شب هجر تو جانم به لب آمد

وقت است که همچون مه تابان به درآییبر رهگذرت بسته‌ام از دیده دو صد جوی

تا بو که تو چون سرو خرامان به درآیی.
مهدی رستمی
1395/11/12
جان می‌دهم از حسرت دیدار تو چون صبح

باشد که چو خورشید درخشان به درآییچندان چو صبا بر تو گمارم دم همت

کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی
مهدی رستمی
1395/11/12
با من از دست هایت

از پیشانی ات

و از آفتاب تندی که بر آن می تابد

از پیراهنت بگو
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی
1395/11/12
مهدی رستمی