lazamharir
1395/8/14
نه‌ آنكه‌ فكر كنی‌ سرد است‌
كه‌ من‌
در تهاجم‌ كولاك‌،
یكجا تمام‌ هیمه‌های‌ جهان‌ را
انبار كرده‌ام‌
در پشت‌ خانه‌ام‌...
و در تفكر یك‌ باغ‌ آتشم‌
به‌ تنهایی‌.