kingragnar
1397/3/4
انسان
نمی‌تواند به پرواز در آید
مگر آنکه ابتدا به لبه‌ی پرتگاه برسدنیکوس کازانتزآکیس
http://eitaa.com/Hakimaneh
kingragnar
1397/2/31
زمان هیچ چیزو خوب نمیکنه
بهمون یاد میده
چجوری با درد زندگی کنیمGame of Thrones
http://eitaa.com/Hakimaneh
kingragnar
1397/2/31
درست در همان لحظه که دیگران ناامید می شوند،
افراد موفق ادامه می دهند.آنتونی رابینز
http://eitaa.com/Hakimaneh