سیدجعفر شاهنوری
1396/7/14
اگر من در تربیت وپرورش فرزندان خود عشق وعلاقه اهل بیت را درقلب آن ها قرار دهم و آن ها را ازتمام زشتی ها ومنکرات بیزار شان کنم در راه یاری به امام حسین (ع) قدمی برداشتم.