جواد جعفری
1395/8/28
آقا جان دلم برا زیارت شما تنگ شده.میشه قسمت کنی بیام پابوست
جواد جعفری
1395/8/28
چرا به احادیث بی اهمیت هستیم.
جواد جعفری
1395/8/27
خدایا میشه منم اربعین برم کربلا