hosseinmohammadinu93
1397/5/23
🔸🔸🔸

چو تو خود کنی اَختر خویش را بد

مدار از فلک چشم نیک ‌اختری را...

🖋