hermand34
1398/8/1
: بعضی از این راننده ها فک میکنن
راهنمای ماشینشون عصای حضرت
موساس !!


راهنما رو که زدن دیگه میپیچن ،
وظیفه بقیه هم اینه که شکافته
بشن😂

hermand34
1398/8/1
‏فائزه تا این یارو گند نزده تو کل شهر برگرد😂


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
hermand34
1398/8/1
اینکه پسرا مشکل «چی بپوشم؟ » ندارن،.
ربطی به ژنتیک و… نداره😐😧
کلا یه دست لباس تمیز بیشتر ندارن😂😂😂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
hermand34
1398/8/1
يعضي گروها مثل کوچه های سال 1357

خلوت
ساکت
آروم

یه دفعه یکی میاد کلی شعار و عکس و فیلم و پخش میکنه در میره...

بابا ساواک که دنبالت نیست پنج دقیقه وایسا😐😂😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
hermand34
1398/2/23
😅😅
hermand34
1398/2/4
😂😂
hermand34
1397/12/5
بلند بگو آمین ...😉
hermand34
1397/12/5
از بچه گی استعدادم تو نقاشی زیاد بود😅
hermand34
1397/11/13
ما رو میگه ها 😁😁
hermand34
1397/11/13
😅😅
hermand34
1397/11/13
ینی تا چه حد زشت بودم؟😞😑
hermand34
1397/11/13
اینا دیگه کیه ن😮😩
hermand34
1397/11/13
اجازه نمیدن 😕
hermand34
1397/11/12
😟
hermand34
1397/11/12
والا ....
hermand34
1397/11/12
.
hermand34
1397/10/21
😂😂😂😂
hermand34
1397/10/21
.
hermand34
1397/10/21
.
hermand34
1397/10/21
یکم بخندین برا چند دقیقه هم شده قیمت گوشت یادتون بره😂😂😂