hasanjanam
1396/5/17
هیچ شرحی لازم نیست.ازدواج مجدد چه دائم و چه موقت جزء زندگی باید باشد.با این مرگ و میر مردها زنها باید چکار کنند.
آیا زن بودن جرم است.
خاک به سر زنی که تحمل دیدن همجنس خود را ندارد
hasanjanam
1396/5/16
لحظه ورود خانم موگرینی به مجلس