hamidsolghani
1395/12/29
اگر باعث گریه یڪ زن شدید
خیلی مراقب باشید،
چون خدا اشڪهای او را می شمارد،
زن از دنده مرد آفریده شده است
نه از پایش ڪه لگد ڪوب شود،
نه از سرش ڪه بالاتر باشد
بلڪه از پهلویش ڪه"برابر"باشد،
زیر بازوانش ڪه محافظت شود،
و ڪنار قلبش ڪه دوست داشته شود...