hadith13792
1395/7/24
خواهر که داشته باشی هیچ غمی نداری...