h511719
1396/2/30
با انتخاب روحانی بیشتر به ظهور نزدیک شدیم. زیرا طبق روایات در زمان ظهور فساد اعم از اقتصادی و اخلاقی همه جا را فرا میگیرد.
h511719
1396/2/30
سلامی دوباره به بیکاری، رکود مسکن، گرانی، غارت بیت المال و وطن فروشی.