حسن ندائی
1398/6/28
حسن ندائی
1398/6/28
حسن ندائی
1398/2/26
حسن ندائی
1398/2/26
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/11/12
حسن ندائی
1397/10/26
حسن ندائی
1397/9/11
هوا گرفته بود، باران می بارید ...
دخترک زیر لب گفت خدای من چرا گریه می کنی ... اگر گریه کنی منم گریه میکنما ...
قطره ای اشک زچشمان دخترک چکید ...
باز زیر لب گفت خدای من ... می دانم کوچکم، می دانم هیچم ... ولی خدای تنهای خودم دوستت دارم، گریه نکن ... به خاطر من گریه نکن ...
حسن ندائی
1397/9/11
حسن ندائی
1397/9/11
حسن ندائی
1397/6/15
حسن ندائی
1397/6/3
حسن ندائی
1397/4/5
حسن ندائی
1397/3/19
پست های منو چرا لایک نمیکنین
حسن ندائی
1397/2/15
حسن ندائی
1397/2/15