gorobeziba
1396/11/25
دوقشر از مردم همیشه بدبخت هستند:
یکی آنهایی که حرف هیچکس را گوش نمی دهند.(خودرای)
ودیگری آنها که به حرف همه گوش می دهند.(دهن بین)