gharibeh_ashena
1395/5/30


بانــــو بـہ نظر

بــہ" دُر" شباهت دارے

وقتیڪہ بہ طعنـــه‌ها

تـــو عــــادت دارے

هرڪس نشود

لایـــــق این زیبایے

الحق ڪہ بــہ

لیاقت دارے
gharibeh_ashena
1395/5/29
گُل را تــــو گُل گفتی

و گُـــل ،

گُـــل شد ...

ور نه

گُل گیــــاهی بیش نبود

روئیده بر کناره ی جاده ی قـــــول و قــــرارها

مشتاق نـــور و

رزق و روزی ِ خویش !
gharibeh_ashena
1395/5/26
اگـر چیزی را

با گــــوش‌هایت نشنیدی

و با چشــــم‌ هایت نــــدیدی

آن‌را با ذهنـــــی کوچک

ابـــداع نکن

و با دهــــــانی بزرگ

به اشتــــراک نگذار ...
gharibeh_ashena
1395/5/26
باهمان پاکی چادر که روی سر داری

میتوانی غم مهدی ز تنش برداری

دوره ی جنگ و جدال است و زمان ناپاک است

روی سرت هست تو سنگر داری