eyfandiare
1396/7/15
خدا پشت و پناه همیشگیتان ای هم وطنان...ریبووار
eyfandiare
1396/7/15
در غروب ما پاک دلان رسمی جز وفا نبینیم؛ما در غرور خود در غروبیم؛باور داریم به غروب همنشینی...ریبووار
eyfandiare
1396/7/15
نفسم ؛همنفسم؛در قفسم؛چون بی کسم...شب من شیدای شدم؛در پی یک هم نفسم