elhamAhmadshahi
1397/4/28
تقدیم به همه دختران پاک سرزمینم
من یک دخترم... با همه ظرافت های دخترانه...به دنبال زیبایی و خلق آنم. من زیبایی را در وقارم جستجو می کنم. خواهان حیای نگاه نامحرمم؛ ولی قبل از آن این حیا را در خودم و پوششم و برخوردم جستجو می کنم.
تاریخ چند هزار ساله سرزمینم گواه نجابت و پاکی و استواری بانوان است. سنگ تراشه های باستانی پوشش زنان این مرز و بوم را به نمایش گذاشته اند.
من با این پیشینه و فرهنگ غنی و با امید به آینده ای روشن در حال حرکت به افق های روشنم.
مشکلات و پستی و بلندی ها، همیشه بوده اند. می دانم که رشد در همین سختی ها و مشکلات است و الماس در کوره است که درخشان می شود.