dooorsaan
1395/12/4
🔻اگه پیش مادرتون
هستید دستشو ببوسید
🔻اگه دورید زنگ بزنید
🔻اگرم نیست برا
شادی روحش دعا کنید
این فرصت رو از دست ندید چون بعد
باید سنگ سرد رو ببوسید


💟 @