delfan56
1397/11/5
تزئینات داخلی
delfan56
1397/11/5
نان شب
delfan56
1397/11/5
اصلا چه فرقی می کند وقتی نباشی
جان می کنم یا زنده هستم در حواشی

دیگر چه فرقی می کند با خاطراتت
دل را نوازش می کنی یا می خراشی

وقتی نباشی زندگی معنی ندارد
این زنده بودن هم بماند در حواشی

عاشق شدن چیزی به غیر از بی کسی نیست
عاشق شدم تا روی قلبم غم بپاشی

من دیر فهمیدم که در اقرار بر عشق
با دست خود از دوست دشمن می تراشی

بینی و بین الله شب ها خواب داری?!
اصلا ولش کن لعنتی !
خوشبخت باشی.