chista k
1395/8/10
chista k
1395/8/10
رسیدن فردا برای هیچکس حتمی نیست،
پس به کسانی که دوستشان دارید ابراز عشق کنید، شاید فردا هرگز نیاید.
chista k
1395/8/10