baz2916499
1395/5/28
هیچ وقت از ظاهر افراد باطنشونو قضاوت نکنید.