banafshh saleme
1396/1/19


غضنفر به دوست دخترش میگه می دونی فرق تو با بز چیه ؟


دوست دخترش قهر میکنه میره...

اونم داد میزنه میگه بیا بابا...

هیچ فرقی ندارین...

banafshh saleme
1396/1/19
banafshh saleme
1396/1/19

پیشاپیش روز پدر بر دوستان همراه تبریک
banafshh saleme
1396/1/19


ای مرغک خرد ز آشیانه پرواز کن و پریدن آموز

تا کی حرکات کودکانه در باغ و چمن ، چیدن آموز

رام تو نمی شود زمانه رام از چه شدی ،رمیدن آموز

مندیش که دام هست یا نه بر مردم چشم دیدن آموز

شب و روز بفکر آب و دانه هنگام شب، آرمیدن آموز
banafshh saleme
1396/1/19


ای دوست دزد،حاجب و دربان نمی شود

گرگ سیه درون ،سگ چوپان نمی شود

ویرانه تن از چه ره آباد میکنی

معموره دلت که ویران نمی شود

درزی شو بدوز ز پرهیز پوششی

کاین جامعه جامعه ایست که خلقان نمی شود
banafshh saleme
1396/1/19
banafshh saleme
1396/1/19
banafshh saleme
1396/1/19


دل هرچه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم برای خاک

دیوار حرم به احترام تو شکافت

میلاد مولود کعبه بر دوستان تبریک باد