پیمان کیامیری
1396/2/21
نصف درآمد هدفمندی یارانه ها کجا رفته؟
https://t.me/ayamidanid_siyasi
پیمان کیامیری
1396/2/21
آیا دولت روحانی در یارانه ها مردم را فریب داده؟
https://t.me/ayamidanid_siyasi
پیمان کیامیری
1396/2/21
آیا میدانستید-سیاسی
اخبار
سواد سیاسی
انتخابات
سواد رسانه ای