ainazsh
1395/6/6
.
ainazsh
1395/6/6
.
ainazsh
1395/6/6
.
ainazsh
1395/6/6
.
ainazsh
1395/6/6
.
ainazsh
1395/6/5
.
ainazsh
1395/6/5
.
ainazsh
1395/6/5
دکتر انوشه:
💕کاسپارف شطرنج باز معروف در بازی شطرنج به یک آماتور باخت.

همه تعجب کردند و علت را جویا شدند. او گفت اصلاً در بازی با او نمیدانستم که آماتور است، برای این با هر حرکت او دنبال نقشه ای که در سر داشت بودم. گاهی بخیال خود نقشه اش را خوانده و حرکت بعدی را پیش بینی میکردم. اما در کمال تعجب حرکت ساده دیگری میدیدم، تمرکز میکردم که شاید نقشه جدیدش را کشف کنم، آنقدر در پی حرکتهای او بودم که مهره های خودم را گم کردم. بعد که مات شدم فهمیدم حرکت های او از سر بی مهارتی بود.
بازی را باختم اما درس بزرگی گرفتم. «تمام حرکتها از سر حیله نیست آنقدر فریب دیده ایم و نقشه کشیده ایم که حرکت صادقانه را باور نداریم و مسیر را گم میکنیم..... و می بازیم!!!» بزرگ ترین اشتباهی که ما آدما در رابطه‌هامون می‌کنیم این است که: نیمه می‌شنویم، یک چهارم می‌فهمیم، هیچی فکر نمی‌کنیم و دوبرابر واکنش نشون می دهیمe 🍃🍃🍃
ainazsh
1395/6/5
یک دوستی داشتم، پلوی غذایش را خالی می‌خورد، گوشت و مرغش را می‌گذاشت آخر کار، می‌گفت: می‌خواهم خوشمزگی‌اش بماند زیر زبانم.

همیشه هم پلو را که می‌خورد سیر می‌شد، گوشت و مرغ غذا می‌ماند گوشه‌ی بشقابش، نه از خوردن آن پلو لذت می‌برد، نه دیگر ولعی داشت برای خوردن گوشت و مرغش، برای جاهای خوشمزۀ غذا.

زندگی هم همینجوری ست. گاهی شرایط ناجور زندگی را تحمل می‌کنیم و لحظه های خوبش را می‌گذاریم برای بعد، برای روزی که مشکلات تمام شود.

هیچ کداممان زندگی در لحظه را بلد نیستیم. همه خوشی ها را حواله می‌کنیم برای فرداها، برای روزی که قرار است دیگر مشکلی نباشد، غافل از اینکه زندگی دست و پنجه نرم کردن با همین مشکلات است.

یک روزی به خودمان می‌آییم می‌بینیم یک عمر در حال خوردن پلو خالی ِ زندگی‌مان بوده ایم و گوشت و مرغ لحظه ها، دست نخورده مانده گوشه‌ی بشقاب، دیگر نه حالی هست، نه میل و حوصله ایی.
ainazsh
1395/6/4
.
ainazsh
1395/6/4
.
ainazsh
1395/6/3
.
ainazsh
1395/6/3
.