maral13
1398/4/13
آیدامـ❤
دلمـ تنگـ شدهـ واستـ💔
💖
maral13
1397/10/14
اگه کسی واقعا کسی رو دوس داشته باشه...
بیشتر از اینکه بهش بگه دوستت دارم میگه مراقب خودت باش...
پس مراقب خودت باش🙈❤👭
💕
aida_oo7986
1397/8/14
مد شده گفتیم زشته ما نزاریم😂
aida_oo7986
1397/8/6
تولدت مبارک من☺maral13
1397/8/5
تولدت مبارڪ آیـدام💕😻🎂🎈🎊
💓🌌8/6
..❤
💞
aida_oo7986
1397/7/23
⚡هست"
را اگر قدر ندانی
میشود
"بود"!⚡
maral13
1397/7/5
هی طُ 😻💕