abdulah_k
22 ساعت قبل
abdulah_k
22 ساعت قبل
abdulah_k
2 روز قبل
abdulah_k
2 روز قبل
abdulah_k
2 روز قبل
abdulah_k
2 روز قبل
وقتی تازه اومده بودیم دبستان و با کلاس پنجمی‌ها دعوامون می شد
اختزام خوذتو نگه داز

#
abdulah_k
3 روز قبل
abdulah_k
3 روز قبل
abdulah_k
3 روز قبل
abdulah_k
3 روز قبل
abdulah_k
3 روز قبل
abdulah_k
5 روز قبل
عقل با حافظه متفاوت است.
حافطه برای یاد اوری
اما عقل برای فکر کردن و تجزیه و تحلیل است
abdulah_k
5 روز قبل
روش صحیح برخورد با بچه سرتق
غذا یا کتک کودومشو

#
abdulah_k
5 روز قبل
ماشین با فهم

راننده نفهم

#
abdulah_k
6 روز قبل
abdulah_k
6 روز قبل
abdulah_k
6 روز قبل
abdulah_k
6 روز قبل
abdulah_k
1398/5/21
abdulah_k
1398/5/21